Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2020.gadam [skatīt šeit]

Atalgojums:

Darbinieku darba samaksas apmērs sadalījumā pa amatu grupām 2019.gadā [skatīt šeit]

Darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriji [skatīt šeit]