Iestādes darbības pamatmērķi

1. Nodrošināt valsts pamatizglītības standarta apguvi izglītojamajiem. 

2. Radīt iespēju audzēkņiem apgūt zināšanas un prasmes patstāvīgai dzīvei un sabiedrībā pieņemto uzvedības kultūru.

3. Radīt priekšnoteikumus audzēkņu sociālajai reintegrācijai pēc iestādes atstāšanas.

Attīstības plānošanas dokumenti

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam                             Sporta politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Galvenie uzdevumi

1. Karjeras izglītības aktualizēšana audzēkņiem, praktisku iemaņu attīstīšana vairākās specialitātēs. 

2. Celt audzēkņu mācību sasniegumu līmeni, izceļot un atbalstot katra audzēkņa spējas un talantus.

3. Individuāls un grupu darbs ar audzēkņiem atkarību profilaksē.