Iestādes mērķi:

iestādes mērķis ir radīt izglītojamajam aizsargātības sajūtu, nodrošināt apstākļus viņa attīstībai un labklājībai. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība ar šādiem mērķiem:

1. nodrošināt pamatizglītības mērķu sasniegšanu;

2. dot iespēju iegūt zināšanas, prasmes, kas nepieciešamas pastāvīgai dzīvei sabiedrībā, izglītības turpināšanai;

3. veicināt izglītojamā fizisko, psihisko un sociālo attīstību.

Iestādes uzdevumi:

1. nodrošināt mācību un audzināšanas procesa vienotību visa kalendārā gada laikā;

2. radīt izglītības vidi, kas rosinātu izglītojamā jaunas vērtību sistēmas un jaunu uzvedības modeļu apguvei;

3. organizēt izglītojamā brīvā laika nodarbības;

4. izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas atbilstoši izglītojamā vecumam, psiholoģiskām īpatnībām un attīstības līmenim;

5. racionāli izmantot izglītībai, izglītības iestādes uzturēšanai un attīstībai piešķirtos finanšu līdzekļus.


Normatīvie akti:

 Ierobežotas pieejamības informācijas saraksts  

Nozari regulējošie normatīvie akti: 

-         Izglītības likums

-         Vispārējās izglītības likums

-         Bērnu tiesību aizsardzības likums

-         Likums „Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem

-         Ministru kabineta noteikumi Nr. 388 ”Kārtība kādā bērnu ievieto sociālās korekcijas izglītības iestādē

-        Ministru kabineta noteikumi Nr. 88 "Sociālās korekcijas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi"

Attīstības plānošanas dokumenti:

-      Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam;

-      Sporta politikas pamatnostādnes 2014.−2020.gadam.

 .