Apmeklētāju uzturēšanās kārtība

Sociālās korekcijas izglītības iestādes „Naukšēni” telpās un teritorijā

I. Vispārīgie noteikumi

1. Iekšējie noteikumi „Apmeklētāju uzturēšanās kārtība Sociālās korekcijas izglītības iestādes „Naukšēni” telpās un teritorijā” nosaka audzēkņu vecāku, likumisko pārstāvju, ģimenes locekļu un citu personu uzturēšanās kārtību Sociālās korekcija izglītības iestādes „Naukšēni” (turpmāk – Iestāde) telpās un teritorijā.

2. Audzēkņu vecāku vai likumisko pārstāvju un ģimenes locekļu tikšanās kārtību ar audzēkņiem Iestādē un tās teritorijā nosaka 2011.gada 1.februāra MK noteikumiem Nr.88 „Sociālās korekcijas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi”.

3. Šo noteikumu mērķis ir nodrošināt audzēkņu drošību un Iestādes nepārtrauktu un netraucētu darbību.

II. Personu ienākšana un uzturēšanās Iestādē

4. Ikvienai nepiederošai personai, ienākot Iestādes telpās, ir pienākums informēt pirmo satikto darbinieku par ierašanās iemeslu. Darbinieka pienākums ir noskaidrot nepiederošās personas ierašanās mērķi un palīdzēt tam satikt nepieciešamo personu.

5. Par nepiederošu personu uzskatīta ikviena persona, kuras darba vai mācību vieta nav Iestāde.

6. Par nepiederošas personas uzturēšanos Iestādē ir atbildīga tā persona, pie kuras ir ieradies apmeklētājs.

7. Nepiederošām personām bez direktora, direktora vietnieka, saimniecības vadītāja vai sociālā pedagoga (turpmāk – Iestādes vadības pārstāvis) atļaujas uzturēties Iestādes telpās (skolas ēkā, internāta ēkā, internāta ēkā audzēkņiem ar īpašu uzraudzību, katlu mājā, siltumnīcā, klētī vai muižas ēkā, kur atrodas Iestādes administrācija) un teritorijā ir aizliegts.

8. Valsts un pašvaldības policijas, VUGD, Darba inspekcijas, Veselības inspekcijas, Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas u.c. valsts institūciju darbinieku ierašanās gadījumā, Iestādes darbiniekam ir pienākums prasīt apmeklētājam uzrādīt personas dienesta apliecību un pavadīt viņu pie Iestādes vadības pārstāvja.

9. Audzēkņu vecākus, likumiskos pārstāvjus vai ģimenes locekļus, kuri ieradušies apciemot bērnu Iestādē, internāta skolotājs, kura atbildībā atrodas audzēknis, iepazīstina ar iekšējās kārtības noteikumu nodaļu „Bērna satikšanās ar apmeklētājiem”, reģistrē apmeklējumu žurnālā un brīdina par aizliegumu nodot audzēkņiem neatļautos priekšmetus, pārtikas produktus un vielas.

10. Apmeklētājiem Iestādes telpās un tās teritorijā kategoriski aizliegts:

10.1. huligāniski uzvesties un pielietot emocionālu vardarbību,

10.2. lietot un glabāt alkoholu, narkotiskās, toksiskās vai psihotropās vielas vai atrasties šo vielu ietekmē;

10.3. smēķēt vai nodot cigaretes audzēkņiem;

10.4. ienest, glabāt un lietot šaujamieročus, aukstos ieročus (nažus, kaķenes, lokus u.c.), gāzes baloniņus, gāzes pistoles, bīstamās ķīmiskās vielas, sprādzienbīstamas un viegli uzliesmojošas vielas.

11. Par noteikumu neievērošanu ikvienam darbiniekam nekavējoties jāziņo dežūrējošam režīma uzraugam vai Iestādes vadības pārstāvim.

12. Ja apmeklētājs, atrodoties Iestādes telpās vai teritorijā, izraisa aizdomas par atrašanos reibuma stāvoklī, uzvedas agresīvi, izsaka draudus, traucē Iestādes darbu vai audzēkņus un darbiniekus, ikvienam darbiniekam ir nekavējoties jāziņo par to dežūrējošam režīma uzraugam vai Iestādes vadības pārstāvim.

13. Ikvienam darbiniekam ir pienākums noskaidrot nepiederošo personu uzturēšanās iemeslu Iestādes telpās un teritorijā un, ja tāda nav, izraidīt apmeklētāju no Iestādes telpām vai teritorijas.

14. Gadījumos, kad ir ārkārtas situācija un nepieciešama nekavējoša rīcība, ikvienam Iestādes darbiniekam ir pienākums pastāvīgi izsaukt Valsts vai pašvaldības policiju un Neatliekamo medicīnisko palīdzību, par to nekavējoties informējot dežūrējošo režīma uzraugu vai Iestādes vadības pārstāvi.

15. Apmeklētājs skolas vai internāta ēkā var iekļūt, nospiežot zvana pogu pie ēkas durvīm. Pirms ielaišanas ēkā, režīma uzraugs vai kāds cits darbinieks, kas tajā brīdī atrodas skolotāju istabā vai dežūrtelpā, identificē apmeklētāju un izjautā par apmeklējuma iemeslu. Pēc ielaišanas ēkā, darbinieks sagaida apmeklētāju un pavada līdz darbiniekam, pie kura apmeklētājs ieradies.

16. Muižas ēkā, kur atrodas Iestādes administrācija, apmeklētāji var brīvi iekļūt pa parādes durvīm vai ēkas sāna ieeju.

17. Audzēkņu vecāki, likumiskie pārstāvji un citi ģimenes locekļi var apmeklēt Iestādes izglītojošos, svinīgos u.c. ārpusstundu pasākumus pēc uzaicinājuma. Uzaicināmās personas nosaka direktors, direktora vietnieks vai sociālais pedagogs.

III. Noslēguma jautājumi

18. Apmeklētājiem, uzturoties Iestādē, ir jāievēro šie noteikumi, iekšējās kārtības noteikumi, darbinieku, audzēkņu un citu apmeklētāju intereses un tiesības.

19. Gadījumā, ja Iestādes apmeklētājs neievēro šos noteikumus vai nepakļaujas Iestādes darbinieka prasībām, par to var tikt ziņots pašvaldības vai valsts policijai.

20.  Apmeklētāju uzturēšanās kārtība Sociālās korekcijas izglītības iestādes „Naukšēni” telpās un teritorijā pieejama mājas lapā: www.skiinaukseni.lv, kancelejā, skolotāju istabā, pie sociālā pedagoga un internāta 1.stāva personāla telpā.

 

Direktors                                                                                                          D.Čākurs

D.Čākurs

64268154

 .