Sociālās korekcijas izglītības iestādei "Naukšēni" ir sadarbība arī ar citām radniecīgām iestādēm ārpus Latvijas jau daudzus gadus. Vairāk kā 20 iestādes pastāvēšanas gadu laikā darbinieki ir bijuši pieredzes apmaiņās Francijā, Vācijā, Dānijā, Polijā un arī tepat kaimiņos – Igaunijā un Lietuvā. Katru gadu tiek organizēti kopīgi semināri un pieredzes apmaiņas.

Šobrīd aktīvie sadarbības partneri ir:


Polijā : Resocializācijas centrs Goniadz.

Igaunijā: Maarjamaa Hariduskollegium 

Lietuvā: Gruzdžių vaikų socializacijos centreVilniaus vaikų socializacijos centras, 

 Vėliučionių vaikų socializacijos centras 

 


Eiropas Savienības PROJEKTI:


KPFI projekta īstenošana finišē

2015.gada jūnija nogalē veiksmīgi tika pabeigta projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāžu emisiju samazināšanai sociālās korekcijas izglītības iestādes „Naukšēni” internātam un internāta ēkai audzēkņiem ar īpašu uzraudzību” īstenošana.

Pērnā gada decembra beigās starp Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, SIA Vides investīciju fondu, Izglītības un zinātnes ministriju un Sociālās korekcijas izglītības iestādi „Naukšēni” tika noslēgts Līgums par projekta nr. KPFI-15.2/232 īstenošanu par līguma summu 82670,90 EUR. 75% izmaksu sedz Klimata pārmaiņu finanšu instruments.

Projekta ietvaros, lai veicinātu „zaļo” domāšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu, īstenota iestādes divu internāta ēku apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija, tostarp esošo gaismekļu nomaiņa pret jauniem LED tipa gaismekļiem, kā arī saules kolektoru un siltumsūkņu uzstādīšana karstā ūdens sagatavošanai un apkurei. Būvdarbus veica uzņēmums SIA „Taupi”.

Sasniegtais oglekļa dioksīda samazinājums būs par 26161,61 kg CO2 gadā.


Projekts "Atbalsta pasākumi atstumtības riska mazināšanā jauniešiem Sociālās korekcijas izglītības iestādēs "Naukšēni" un "Strautiņi"

 25.05.2012. Autors: Gunta Aģe

Projekta mērķis bija veikt atbalsta pasākumus mācību procesā, iekļaujošā izglītībā, karjeras izglītībā, darba un sadzīves prasmju veicināšanā jauniešiem sociālās korekcijas izglītības iestādēs «Naukšēni» un «Strautiņi».

Projekta īstenošanas mērķis ir sasniegts pilnībā. Ir sniegti atbalsta pasākumi mācību procesā, iekļaujošā izglītībā, karjeras izglītībā, darba un sadzīves prasmju veicināšanā Sociālās korekcijas izglītības iestāžu «Naukšēni» un «Strautiņi» jauniešiem.

Sakarā ar SKII «Strautiņi» likvidāciju visi tajā esošie jaunieši tika uzņemti SKII «Naukšēni», kur arī tika īstenotas visas projektā paredzētās aktivitātes.

Projekta īstenošanas laikā aktivitātēs tika iesaistīti 64 jaunieši, t.sk. 10 ar diagnozi- viegla garīgā atpalicība.

Projekta īstenošanas laikā iestādē ar jauniešiem strādāja atbalsta personāls-tika ieviests skolotāja palīga amats, tika nodrošināta papildus apmācība valsts apmācība valsts valodā mazākumtautību bērniem, logopēda nodarbības un sociālā pedagoga atbalsts.

Skolotāja palīgs sniedza atbalstu mācībās audzēkņiem, kuriem ar medicīniski pedagoģiskās komisijas lēmumu bija tādi nepieciešami. Tika meklēta individuāla pieeja katram skolēnam latviešu valodas, matemātikas, vēstures, ģeogrāfijas, bioloģijas un svešvalodu stundās. Izpētot skolēnu spējas, kopā ar mācību priekšmetu skolotājiem tika plānota turpmākā apmācība šajos mācību priekšmetos.

Projekta ietvaros katra mācību gada pirmajā semestrī notika individuālas logopēda nodarbības jauniešiem, kuriem ir iestādes mediķa norīkojums. Katrā mācību gadā notika 80 individuālās nodarbības, kurās logopēds noskaidroja runas un valodas traucējumu cēloņus, izpausmes pakāpi, simptomātiku, organizēja darbu pie runas traucējumu novēršanas.

Lielu atbalstu audzēkņiem sniedza arī sociālais pedagogs, kurš ar savu padomu palīdzēja audzēkņiem risināt problēmas dažādās sadzīves situācijās, veica sadarbību ar vecākiem un sociālajiem dienestiem audzēkņu dzīves vietās.

Saņemot ESF atbalstu Sociālās korekcijas izglītības iestāžu jauniešiem divus gadus bija iespējams sniegt būtiski lielāku atbalstu sociālās atstumtības risku mazināšanā, nekā tas būtu iespējams tikai ar iestādes rīcībā esošajiem resursiem.