Sociālās korekcijas izglītības iestādes "Naukšēni" īstenotās programmas: 

1. Pamatizglītības sociālās korekcijas izglītības programma (kods 21011911)

Sociālās korekcijas izglītības programmas apguves pamatnosacījumi:

– mācību procesu organizēt tā, lai audzēknis turpinātu vai pilnīgi iegūtu pamatizglītību;

– izglītošanas procesā tiktu veikta audzēkņa uzvedības sociālā korekcija;

– audzēknis apgūtu kāda amata iemaņas un darba prasmes, gūtu praktisko un radošās darbības pieredzi

2. Speciālās pamatizglītības programma (kods 21015811) izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

Speciālās pamatizglītības programmas papildus mērķis ir nodrošināt pamatizglītības ieguves iespējas audzēkņiem ar sociālās uzvedības novirzēm atbilstoši viņu veselības stāvoklim un attīstības līmenim.

Iestādē sociālās korekcijas darbu individuāli katram audzēknim īsteno direktora nozīmēta pedagogu komanda. Komandā ietilpst sociālais pedagogs un divi internāta skolotāji. Komandas darbu vada sociālais pedagogs. Internāta skolotājs atbild par audzēkņu ikdienas dzīves organizēšanu – pašapkalpošanos, dežūrām, pasākumu un nodarbību organizēšanu. Internāta skolotāja pienākums ir īstenot sociālā pedagoga noteiktos uzdevumus, dokumentēt uzdevumu izpildi un piedalīties komandas sanāksmēs.Sociālās korekcijas darbu katram audzēknim veic četros etapos:

  1. etaps – Bērna uzņemšana;
  2. etaps – Adaptācija (personības izpēte, problēmu identificēšana, korekcijas plāna izstrāde);
  3. etaps – Sociālā korekcija (grupā un individuāli);
  4. etaps – Reintegrācijas veicināšana.

Sociālā korekcija notiek nepārtraukti un visu uzturēšanās laiku gan grupā, gan individuāli. Korekcijas darbs tiek virzīts uz to, lai iestāde būtu dzīves skola, lai audzēkņi pēc tās atstāšanas būtu sagatavoti praktiskai dzīvei un spētu dzīvot saskaņā ar sevi un sabiedrību.

Nelielais audzēkņu skaits klasēs ļauj skolotājam izmantot individuālu pieeju, iepazīt katra audzēkņa spējas un trūkumus, zināšanas un iemaņas, kā arī pielietot piemērotākās mācību metodes.

Individuālās darba metodes uzvedības korekcijā:

Aktivitātes Saturs Darbības laiks
Individuālas pārrunas ar sociālo pedagogu Par mācību sasniegumiem; dienas režīma un
uzvedības noteikumu ievērošanu;
 izvirzīto uzdevumu izpildi
  1 x mēnesī
Sadarbība ar vecākiem/aizbildņiem un dzīvesvietas pašvaldību   Trīspusēja rakstiska vienošanās par katras puses atbildību un pienākumiem   Visu laiku
 Psihologa konsultācijas     Obligātas vismaz trīs sesijas, pārējās brīvprātīgi   Visu laiku